مربّیان دیجی‌مون ۱۹۸۴ May 15, 2020

from Digicast | دیجی‌کست· ·

‫در این قسمت از روی ترجمه‌ام از داستان «مربّیان دیجی‌مون ۱۹۸۴» می‌خونم و در واقع کل این قسمت، یه کتاب صوتیه. در قسمت بعد، در بارهٔ این داستان بحث و تبادل نظر می‌کنیم. ‫برای ارتباط با دیجی‌کست می‌تونید از پایگاه وب https://digicast.gnu.rocks استفاده کنید.‫در این قسمت از روی ترجمه‌ام از داستان «مربّیان دیجی‌مون ۱۹۸۴» می‌خونم و در واقع کل این قسمت، یه کتاب صوتیه. در قسمت بعد، در بارهٔ این داستان بحث و تبادل نظر می‌کنیم.

‫برای ارتباط با دیجی‌کست می‌تونید از پایگاه وب https://digicast.gnu.rocks استفاده کنید.